1,3,3-trimethyl-4-phenylazetidin-2-one

1,3,3-trimethyl-4-phenylazetidin-2-one