3,3-dimethyl-4-phenyl-1-propylazetidin-2-one

3,3-dimethyl-4-phenyl-1-propylazetidin-2-one