m-[4-Phenyl-1-piperazinyl]phenol

m-[4-Phenyl-1-piperazinyl]phenol