2-Phenyl-4-methyl-thiazolidine

2-Phenyl-4-methyl-thiazolidine