Thiazol-4(5H)-one, 5-(3-chlorobenzyl)-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)-

Thiazol-4(5H)-one, 5-(3-chlorobenzyl)-2-(4-phenyl-1-piperazinyl)-