1-Phenyl-4-[5-nitrothiazol-2-yl]piperazine

1-Phenyl-4-[5-nitrothiazol-2-yl]piperazine