[1-(2-[1,3]Dithian-2-ylethyl)hexyloxy]triethylsilane

[1-(2-[1,3]Dithian-2-ylethyl)hexyloxy]triethylsilane