3,3-Dimethyl-4-phenyl-1-(2-phenylethyl)-2-azetidinone

3,3-Dimethyl-4-phenyl-1-(2-phenylethyl)-2-azetidinone