6-methyl-4-{[(5z)-1-methyl-4-phenyl-5-(phenylimino)-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-3-yl]amino}-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazin-5(4h)-one

6-methyl-4-{[(5z)-1-methyl-4-phenyl-5-(phenylimino)-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-3-yl]amino}-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazin-5(4h)-one