1-(1-Phenyl-2-phenylsulfonylaminoethyl)aziridine

1-(1-Phenyl-2-phenylsulfonylaminoethyl)aziridine