2-Azetidinethione, 3,3-dimethyl-1,4-diphenyl-

2-Azetidinethione, 3,3-dimethyl-1,4-diphenyl-