3-amino-N-[2-(methylthio)ethyl]-4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxamide

3-amino-N-[2-(methylthio)ethyl]-4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxamide