2-Chloro-5-fluoropyrazine

2-Chloro-5-fluoropyrazine