1-Isopropyl-3,3-dimethyl-2-phenylazetidine

1-Isopropyl-3,3-dimethyl-2-phenylazetidine