6-(2-Nitro-1-phenylethyl)-1,4-dithiaspiro[4.5]decane

6-(2-Nitro-1-phenylethyl)-1,4-dithiaspiro[4.5]decane