o-Bis(2-(phenylthio)ethyl)benzene

o-Bis(2-(phenylthio)ethyl)benzene