2-Methyl-1-dimethyl(octyl)silyloxypropane

2-Methyl-1-dimethyl(octyl)silyloxypropane