4-(Ethylamino)phenyl selenocyanate

4-(Ethylamino)phenyl selenocyanate