Ethyl 2-(1-hydroxyethyl)-4-nitro-3-phenylbutanoate

Ethyl 2-(1-hydroxyethyl)-4-nitro-3-phenylbutanoate