4,4-Dimethyl-3-phenyl-5(4H)-isoxazolone

4,4-Dimethyl-3-phenyl-5(4H)-isoxazolone