1-Isopropenyl-4-(methoxymethyl)benzene

1-Isopropenyl-4-(methoxymethyl)benzene