3-Phenyl-4,5-dimethyl-2,1-oxaborolane

3-Phenyl-4,5-dimethyl-2,1-oxaborolane