{1-[2-(4-methylphenoxy)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl}methanol

{1-[2-(4-methylphenoxy)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl}methanol