Cyclopropane, 1-(1-hydroxyethyl)-2-methylene-1-phenyl-

Cyclopropane, 1-(1-hydroxyethyl)-2-methylene-1-phenyl-