3-(2-Methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one

3-(2-Methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one