(2-Methyl-2-phenylcyclohexyl)acetic acid

(2-Methyl-2-phenylcyclohexyl)acetic acid