2-(5-phenyl-2H-tetrazol-2-yl)ethanol

2-(5-phenyl-2H-tetrazol-2-yl)ethanol