2-(2-Chloroethyl)-5-phenyltetrazole

2-(2-Chloroethyl)-5-phenyltetrazole