2,2-Dimethyl-1-(2-vinylphenyl)propan-1-one

2,2-Dimethyl-1-(2-vinylphenyl)propan-1-one