4-Methoxymethyl-4-phenyl-1-butene

4-Methoxymethyl-4-phenyl-1-butene