6-Methoxy-8-methyl-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-ol

6-Methoxy-8-methyl-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-ol