2-Methyl-4-phenyl-2-trimethylsilyloxybutane

2-Methyl-4-phenyl-2-trimethylsilyloxybutane