3-Trimethylsilyloxypentadecane

3-Trimethylsilyloxypentadecane