3-Trimethylsilyloxytetradecane

3-Trimethylsilyloxytetradecane