3-Trimethylsilyloxytridecane

3-Trimethylsilyloxytridecane