6-Ethyl-3-trimethylsilyloxydecane

6-Ethyl-3-trimethylsilyloxydecane