3-Ethyl-6-trimethylsilyloxyoctane

3-Ethyl-6-trimethylsilyloxyoctane