Ethyl 7-trimethylsilyloxy-7-methyloctanoate

Ethyl 7-trimethylsilyloxy-7-methyloctanoate