1-Trimethylsilyloxy-2-methyl-4-methoxybutane

1-Trimethylsilyloxy-2-methyl-4-methoxybutane