2-Cyanoethyldimethyl(diethylamino)silane

2-Cyanoethyldimethyl(diethylamino)silane