4-[2-[1H-Indol-3-yl]ethyl]benzenamine

4-[2-[1H-Indol-3-yl]ethyl]benzenamine