3-(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylmethyl)indole

3-(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylmethyl)indole