(1-Hydroxymethyl-2-phenyl-cyclopropyl)-phenyl-methanol

(1-Hydroxymethyl-2-phenyl-cyclopropyl)-phenyl-methanol