2-Oxazolidinone, 5-methyl-4-methylene-3-phenyl-

2-Oxazolidinone, 5-methyl-4-methylene-3-phenyl-