Methamphetamine, N-trimethylsilyl-

Methamphetamine, N-trimethylsilyl-