Chlorphentermine, N-trimethylsilyl-

Chlorphentermine, N-trimethylsilyl-