3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-5-ethoxy-2-methyl-1,2-oxazolidine

3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-5-ethoxy-2-methyl-1,2-oxazolidine