1-(2,4-Dinitrophenyl)-3-(4-cyanophenyl)-5-methyl-1,2,4-triazol

1-(2,4-Dinitrophenyl)-3-(4-cyanophenyl)-5-methyl-1,2,4-triazol