Diethyl 2-(2-phenyl-2-propenyl)malonate

Diethyl 2-(2-phenyl-2-propenyl)malonate