Ethane, 1-phenoxy-2-(8-quinolylsulfonyl)-

Ethane, 1-phenoxy-2-(8-quinolylsulfonyl)-